Session: 1998-2005

Shahid Mukhtar Chishti

Shahid Mukhtar Chishti S/O Mukhtar Ahmad
Session-Roll: 2005-177
Date of Birth: 30 November -0001
Location: Narowal, Pakistan